top of page

Betingelser

1. Opbevaret gods

1.1 Det er alene tilladt at opbevare (tørt) stykgods i depotrummet, medmindre andet er specifikt aftalt i forbindelse med indgåelse af lejeaftale. Lejer har ikke brugsret til nogen del af ejendommen udenfor depotrummet.
1.2 Det er ikke tilladt at opbevare eksplosivt, brand- eller miljøfarligt, eller på nogen anden måde skadeligt gods i depotrummet, herunder fyrværkeri, batterier, brændstof og div. motoriserede køretøjer. Godsets totale vægt må ikke overstige 350 kg/m2. Såfremt udlejer vurderer, at det opbevarede gods kan være til skade for person eller ejendom, er lejer forpligtet til omgående at fjerne det opbevarede gods. Lejer må ikke opbevare gods, som væsentligt afviger fra, hvad der må anses som værende normalt at opbevare i skure, kælderrum og lignende lokationer.

1.3 Opbevares organisk materiale i depotrummet er lejer pligtig regelmæssigt at tilse det opbevarede gods for angreb af skadedyr. Opdages et angreb skal dette straks og uden ophør meddeles til udlejer, som herefter vil sørge for at angrebet bliver nedkæmpet og forebyggelse iværksat i samarbejde med lejer.

1.4 Der må under ingen omstændigheder opbevares nogen former for fødevarer eller dyrefoder i depotrummet.
1.5 Udlejer påtager sig intet ansvar for det opbevarede gods, herunder i relation til opsyn, overvågning og lignende. Udlejer påtager sig endvidere intet ansvar for skader på eller tab af det opbevarede gods.

2. Depotrummets anvendelse og opsyn

2.1 Lejer må alene anvende depotrummet til opbevaring af gods. Lejer skal holde orden i og være påpasselig med det lejede depotrum. Lejer er ikke berettiget til at foretage nogen form for ændringer eller installationer i depotrummet.
2.2 Lejer er forpligtet til at rydde depotrummet, samt rengøre dette ved aftalens ophør. Såfremt lejer ikke senest kl. 12:00 på fraflytningsdagen har opfyldt denne forpligtigelse, er udlejer berettiget til at tømme og rengøre depotrummet for lejers regning. Lejer er herefter forpligtet til at betale de faktiske udgifter i forbindelse hermed, dog minimum kr. 500,00 hvilket er en pligtig pengeydelse.
2.3 Rygning er strengt forbudt på hele ejendommen.

3. Adgang og tilsyn

3.1 Der kræves en særlig kodet nøglebrik for adgang til Farum Opbevaring K/S. Lejer skal sikre sig, at nøglebrikken opbevares på betryggende måde. Såfremt lejer får mistanke om, at nøglebrikken er blevet benyttet af uvedkommende, skal dette straks og uden ophør  meddeles til udlejer.
3.2. Ved nøglebrikkens bortkomst eller ved ødelæggelse erstattes nøglebrikken i regning af lejer. Pris kr. 325,00.
3.3 Hvis flere personer skal have adgang, købes én særskilt nøglebrik til hver person. Lejer er ansvarlig for nøglebrikkerne efter punkt 3.1 og 3.2. Stykpris kr. 325,00
3.4 Hvert depotrum aflåses med en digital hængelås, som tilhører udlejer. Lejers evt. aflåsning af det lejede depotrum med en anden hængelås end den obligatoriske digitale  hængelås betragtes som misligholdelse.

3.5 Lejer har adgang til depotrummet i de til enhver tid gældende åbningstider eller efter særskilt aftale med udlejer. Udlejer er berettiget til at kræve separat betaling for udvidet adgang til depotrummet.
3.6 Udlejer har ret til at skaffe sig adgang til depotrummet i tilfælde af reparation eller tilsyn med ejendommen eller ved mistanke om skade eller ødelæggelse. Udlejer har tillige ret til at skaffe sig adgang til depotrummet ved lejers fraflytning, med henblik på at rydde depotrummet.

4. Betaling

Efter betaling af faktura for første lejeperiode skal lejer tilmelde efterfølgende betalinger af de pligtige pengeydelser til en automatiseret betalingsløsning. Udlejer accepterer følgende tre betalingsløsninger:

  • MobilePay

  • Automatiseret kortbetaling

  • Betalingsservice fra Nets

Ved manglende tilmelding til én af de tre betalingsløsninger og efter ét påkrav fra udlejer kan udlejer ophæve lejeaftalen mellem lejer og udlejer med henvisning til lejeaftalens § 14 om misligholdelse.

5. Øvrige bestemmelser

5.1 Adresseændring, ændring af telefonnummer og email adresse skal straks meddeles til udlejer. Meddelelser/pengeoverførsler, som udlejer sender til den seneste af lejer oplyste adresse, email adresse og kontonummer er bindende for lejer.
5.2 Lejer har ikke ret til at lade tredjemands gods opbevares i depotrummet eller på anden vis lade tredjemand benytte det lejede depotrum uden udlejers skriftlige samtykke. Lejer er ansvarlig for alle skader, som pådrages depotrummet eller ejendommen i øvrigt, forårsaget af lejer eller af personer, som lejer har givet adgang til ejendommen eller depotrummet.
5.3 Udlejer har til enhver tid ret til at forudsætte, at lejer er ejer af godset, som opbevares i depotrummet, ligesom at den person, der er i besiddelse af den af udlejer udleverede nøglebrik, har lejers samtykke til at få adgang til depotrummet. Lejer eller den person, som har samtykke, skal dog altid kunne fremvise gyldigt legitimation eller på anden måde dokumentere at have adgang til depotrummet.
5.4 Såfremt lejer ved fejlagtig brug af nøglebrikken eller på anden vis er årsag til en falsk alarm i ejendommen, eller inden for opbevaringsområdet, er lejer forpligtet til at betale samtlige omkostninger i forbindelse med den falske alarm. Udgifter hertil er at betragte som pligtig pengeydelse.
5.5 Såfremt det lejede ødelægges ved brand eller anden ulykke, bortfalder lejeaftalen, og udlejer har ikke pligt til at tilbyde lejer at leje andre lokaler i ejendommen, hverken før eller efter ombygning/genopførelse.
5.6 Udlejer leverer lys og varme (16 grader celcius) til depotrummet. Udlejer påtager sig intet ansvar for eventuelle afbrydelser i el- og varmeforsyningen, medmindre afbrydelsen kan bebrejdes udlejer.

5.7 Udlejer overvåger niveauet af krybende og flyvende insekter/skadedyr ved hjælp af udlagte fælder. I den forbindelse vil der efter behov blive udført forebyggende behandlinger, som kan afstedkomme kortvarige aflukninger af hele eller dele af ejendommen. 
5.8 Udlejer garanterer frostfrihed ved leje af depotrum i frostfri opbevaringsarealer. Garantien gælder ikke i tilfælde af svigt i strømforsyningen eller andre force majeure tilfælde.

6. Kundedatabase

6.1 Farum Opbevaring K/S er dataansvarlig for lejers personoplysninger, som selskabet måtte indsamle, videregive, opbevare eller på anden måde behandle som følge af denne aftale. Selskabet skal behandle personoplysninger i overensstemmelse med de forpligtelser, der følger af gældende persondatalovgivning.
6.2 Mere information om, hvordan selskabet behandler persondata og lejers rettigheder i forbindelse med behandlingen, kan findes i selskabets “Persondatapolitik for lejere”, der er tilgængelige på www.farumopbevaring.dk.

7. Opsigelse

7.1 Lejeforholdet kan fra lejers side opsiges med 14 dages varsel til den første i en måned.

bottom of page